Projecten

De polder Vliet en Zielbeek realiseert verschillende projecten die invulling geven aan het integraal waterbeleid en aan het herstel van de watersystemen, in uitvoering van het goedkeurde deelbekkenbeheerplan.


Bouwen van een slibvang op de Bosbeek te Tisselt.

Stroomopwaarts het overstort van de Bosbeek naar het Zeekanaal zal binnenkort overgegaan worden tot het bouwen van een slibvang, dit om het slib uit de waterloop op te vangen voor het terecht komt in het zeekanaal.

Deze slibvang wordt gebouwd op een perceel dat reeds eigendom is van de polder Vliet en Zielbeek
 

 

 

Restauratie en uitbreiding van het sluizenwerk van de Schemelbertmolen. 

Het geplande project situeert zich op het grondgebied van de gemeente Liezele - Puurs,
provincie Antwerpen. De Schemelbertmolen is gelegen aan de kruising van de Molenbeek met de Wolfstraat.

Doel van het project

Het huidige sluizenwerk is in zeer slechte staat en dient volledig worden vernieuwd, inbegrepen metselwerk, schuiven, bedieningsmechanismen, roosters enz.

Naast de restauratie van de huidige beschermde sluizen wordt binnen het project een bijkomende lossluis geplaatst zodat de sluis vlak naast de beschermde molen bijna niet meer in werking hoeft te treden (hetgeen de molen beter beschermt tegen erosie e.d.). Ook zal de bediening van de sluizen vlotter kunnen verlopen.
Nu.

Aan de uitbreiding van de sluis wordt een visdoorgang gekoppeld.

Het sluizenwerk tracht de waterstanden zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts te
optimaliseren en dit i.f.v. het versterken van de natuurwaarden en het verminderen van de wateroverlast in de stroomopwaarts gelegen verkaveling "Hof ter Bollen". Voor alle duidelijkheid: Hof ter Bollen is een woonwijk die midden in een van nature nat gebied ligt. Het Hof ter Bollen was vroeger immers een natuurlijk alluvium dat telkens overstroomde tijdens natte perioden.
Nu.

Bovendien wordt het water gestuwd voor de werking van de Schemelbertmolen.

De visdoorgang zorgt ervoor dat vismigratie nog mogelijk is na de werken, dit is van belang gezien de molen gelegen is in natuurgebied.

Herwaardering van de Meerloop te Puurs-Willebroek

 

Deze waterloop situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Puurs en Willebroek.
Doel van het projekt:
De bedoeling is om de waterloop terug zijn historische en natuurlijke bedding te laten volgen.
Momenteel wordt het water versneld afgevoerd via de baangrachten van de A12 richting Antwerpen.

Volgende werken dienen hiervoor worden uitgevoerd:
  • Verleggen en in open bedding brengen op de site van Brouwerij Duvel-Moortgat.
  • Bouwen van een nieuwe duiker onder de A12.
  • Verleggen in openbedding brengen langs zijde Willebroek om aan te sluiten op de bestaande waterloop.
  • Een hydraulische studie zal deze herwaardering onderbouwen.

Valleiherstel Molenbeek

 

Om de wateroverlast in de Verkaveling Hof ter Bollen te beperken dient er zoveel mogelijk ruimte voor water worden gecreëerd.

De polder zal overgaan tot aankoop van terreinen welke zodanig worden aangelegd dat ze terug tot het natuurlijk alluvium van de waterloop zullen behoren.

Oeverbeschermingswerken ter hoogte van Don Bosco Willebroek

 

De oevers van de Bosbeek waren in zeer slechte staat, er werd overgegaan tot het plaatsen van een nieuwe kassei beschoeiing, deze beschoeiing is gefundeerd met betonnen palen welke zich 2 m onder de waterloopbodem bevinden

Grondige slibruimingen

 

Volgende waterlopen werden recentelijk grondig geslibruimd, inbegrepen het afvoeren van het vervuild slib.